71

Iuri Akobia (with D.Gurgenidze)

Voronezh TY, 5th prize,.2005
Win

1.axb7 Rb8 [1...Kg1 2.Rxc8 h1Q 3.b8Q Qf3+ 4.Kc1 Qe3+ 5.Kb2 Bf1 6.Qd6 f4 (6...Qf3 7.Rc2 f4 8.Nxf4+- ) 7.Nxf4 g3 8.Rc3 Qf2+ 9.Kb3+- ] 2.Rxb8 Bg2 3.Ng3+ Kg1 4.Ne2+ Kf1 [4...Kf2 5.Rh8 h1Q+ (5...Bxb7 ) 6.Rxh1 Bxb7 7.Rh2+ Ke3 8.Ke1 Be4 9.Rh8 Kf3 10.Rf8 Bd3 11.Ra8 Be4 12.Ra3++- ] 5.Rh8 Bxb7 [5...h1Q 6.Rxh1+ Bxh1 7.b8Q+- ] 6.Rxh2 f4 [6...Bf3 7.Kd2! f4 8.Nxf4+- ] 7.Nxf4 g3 [7...Bf3+ 8.Kd2 Kg1 9.Rh8 Kf2 10.Rf8 Kg3 11.Ne2++- ] 8.Rc2!! [Thematic try 8.Rb2!? g2 9.Nh3 (9.Kd2 Be4 10.Ra2 Kf2 11.Nh3+ Kg3 12.Ng1 Kf2 13.Ra1 ) 9...g1Q 10.Nxg1 Bf3+!! 11.Nxf3 stalemate (11.Ne2 Kf2 positional draw) ; 8.Ra2!? g2 9.Kd2 Kf2 10.Nh3+ Kg3 11.Ra3+ (11.Ng1 Kf2 12.Ra1 Bc6= ) 11...Kh2 12.Nf4 Bc8= ] 8...g2 [8...Be4 9.Rc4 Bb7 10.Kd2 g2 11.Ne2 g1Q 12.Rc1++- ; 8...Bh1 9.Kd2 Kf2 10.Kd3+ Kf3 11.Ne2 g2 12.Rc8 Kg4 13.Rc1 Kh4 14.Ke3+- ] 9.Kd2! [9.Rc1!? g1N!= ; 9.Nh3!? g1Q 10.Nxg1 Kxg1= ] 9...Kf2 [VARIANT 9...g1Q 10.Rc1+ Kf2 11.Nh3++- ; 9...Be4 10.Rc3 g1Q 11.Rc1++- ] 10.Nh3+ Kg3 11.Rc3+ [11.Ng1!? Kf2 12.Rc1 Bd5= ] 11...Kh2 12.Ke2 [12.Nf4!? g1N= ; 12.Ke1 ] 12...g1Q [12...g1N+ ] 13.Nxg1 Kxg1 14.Rg3+ Kh2 15.Kf2+-

Back