395

Iuri Akobia
c. Rochade Europa, 2011
WIn


1.Kc4 Kb7 2.Kc5 h3 3.c3!!
zz [Thematic try 3.c4!? c6 4.Kd6 Kb6 zz 5.c5+ Kb5 6.Kc7 Kxb4 7.Kxc6 a5 8.Kb6 a4 9.c6 a3 10.c7 a2 11.c8Q a1Q= ] 3...c6 4.Kd6! zz [4.c4!? Kc7= ] 4...Kb6 5.c4 zz
5...c5 6.bxc5+ Kb7 7.Kd7
[7.c6+? Kc8= ] 7...a5 8.c6++-

Back